Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Juda

1. 12. 2010

1
P R A V I D L A J U D O
Platné od 1.1.2008


Překlad anglického originálu
„Judo refereeing rules IJF“
Překlad
Ing. Marek ŠIMČÁK, Ph.D.
Zpracování
Zdeněk NACHTIGALL
Ing. Věra PELANTOVÁ
Martin LAJZA
Pravidla judo
2
Obsah
1 Zápasiště 2
2 Vybavení 4
3 Závodní úbor 6
4 Hygiena 8
5 Rozhodčí a oficiální činovníci 8
6 Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti 10
7 Umístění a funkce pomezních rozhodčích 10
8 Gestikulace rozhodčích 12
9 Zápasová plocha 14
10 Doba trvání zápasu 15
11 Přerušení zápasu, sono-mama, mate 16
12 Časové znamení 16
13 Časy osaekomi 16
14 Techniky provedené současně s časovým znamením 17
15 Zahájení zápasu 17
16 Přechod do ne-waza 19
17 Aplikace mate 19
18 Sono-mama 21
19 Konec zápasu 21
20 Ippon 25
21 Waza-ari-awasete-Ippon 27
22 Sogo-gachi 27
23 Waza-ari 27
24 Yuko 28
25 Koka 28
26 Osaekomi-waza 29
27 Zakázaná jednání a tresty 30
28 Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu 35
29 Zranění, nemoc nebo nehoda 35
30 Situace neuvedené v těchto pravidlech 38
Pravidla judo
3
ÚVOD
Pravidla JUDO včetně dodatků k jednotlivým článkům jsou zpracována a uspořádána podle
platných pravidel IJF (International Judo Federation).
K některým článkům pravidel jsou uvedeny dodatky VV ČSJu, které řeší výjimky při domácích
soutěžích (v ČR) a upřesňují výklad.
Výklad těchto pravidel, jejich změny a doplňky provádí pouze VV ČSJu.
Tato pravidla byla schválena VV ČSJu a jsou závazná pro řízení zápasů judo v České
republice s platností od 1.1.2008. Současně se ruší Pravidla judo platná od 1.1.2004.
Článek 1 – Zápasiště
Zápasiště měří nejméně 14m x 14m a nejvýše 16m x 16m a je vytvořeno z tatami nebo
podobného přijatelného materiálu libovolné barvy.
Zápasiště se dělí na dvě plochy vzájemně odlišné barvy. Prostor uvnitř zápasiště se nazývá
zápasová plocha a má rozměry nejméně 8m x 8m a nejvýše 10m x 10m. Prostor vně
zápasové plochy se nazývá bezpečnostní plocha, která je široká minimálně 3m.
Samolepicí pásky, modrá a bílá, asi 10cm široké a 50cm dlouhé, jsou nalepeny uvnitř
zápasové plochy ve vzájemné vzdálenosti 4m. Vyznačují postavení závodníků, odkud zahajují
a končí zápas. Modrá páska je po pravé ruce rozhodčího v zápasišti a bílá po jeho levici.
Zápasiště musí být instalováno na pružném podkladu nebo na pódiu (viz dodatek).
Použije-li se dvě nebo více spojených zápasišť, pak jejich společná bezpečnostní plocha musí
být široká nejméně 3 až 4m.
Kolem zápasiště musí být volný prostor do vzdálenosti nejméně 50cm.
Poznámka
V místech, kde se pravidla judo odvolávají na modré judogi, modrý pás, modré praporky,
modrou registrační tabuli atd., mohou organizátoři soutěže oběma závodníkům umožnit nosit
bílé judogi. První vyhlášený závodník pak bude mít současně s pásem své technické
vyspělosti i červenou šerpu a v pořadí druhý vyhlášený závodník ponese šerpu bílou. Ostatní
vybavení (praporky, lepící páska, registrační tabule atd.) budou mít na místo modré barvu
červenou.
Pravidla judo
4
Dodatek k článku 1 – Zápasiště
Zápasová plocha pro Olympijské hry, mistrovství světa, kontinentální mistrovství a soutěže IJF
musí mít rozměr 8m x 8m.
Tatami
Obecně se skládá z dílů o rozměrech 1m x 2m, které jsou vyrobeny z lisované slámy nebo
častěji z lisované pěnové hmoty.
Díly musí být pod nohama pevné a natolik pružné, aby tlumily nárazy při pádech a nesmí
klouzat ani být příliš drsné.
Tyto díly, které tvoří povrch zápasiště, musí být složeny bez mezer a upevněny tak, aby
nedošlo k jejich posunutí.
Pódium
Jeho instalování je možné, musí být zhotoveno ze dřeva s dostatečnou pevností, musí však
být zachována určitá pružnost. Rozměr pódia je přibližně 18m x 18m a nesmí být vyšší než 1m
(zpravidla 50cm nebo méně).
V případě použití pódia se doporučuje, aby bezpečnostní plocha byla široká 4m podél celého
zápasiště.
Dodatek ČSJu
Pro domácí soutěže mohou být příslušnými výbory svazů judo povoleny tyto odchylky:
Soutěže řízené KSJu
a) Pro soutěže řízené krajskými svazy a nemistrovské soutěže je povolená zápasová plocha o
minimálních rozměrech 5m x 5m. Bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 2m (i mezi
spojenými zápasišti).
b) Materiál, ze kterého je zápasová plocha sestavena, musí přesahovat nejméně 1m za (vně)
zápasovou plochu. Zbytek bezpečnostního prostoru může být tvořen jiným vhodným, ale
stejně vysokým materiálem.
c) Pokud je zápasová plocha potažena plachtou musí tato plachta přesahovat zápasovou
plochu nejméně 1m do bezpečnostní plochy. Zbytek bezpečnostní plochy musí být pokryt
jiným vhodným, stejně silným materiálem.
Pravidla judo
5
Soutěže řízené ČSJu
a) Pro mistrovské soutěže žáků a žákyň musí mít zápasová plocha rozměr minimálně 6m x
6m, bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 2m (i mezi spojenými zápasišti).
b) Pro věkové kategorie dorostu musí mít zápasová plocha rozměr minimálně 8m x 8m,
bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 2m a mezi dvěma zápasišti 3m.
Pro soutěže ČSJu a KSJu lze použít zápasiště s vyznačenou varovnou plochou.
Obr.1 – viz příloha
Článek 2 – Vybavení
a) Praporky pro rozhodčího v zápasišti
Modrý a bílý praporek pro případ hantei v zápasu „Golden Score“ jsou pro rozhodčího
zápasišti k dispozici v blízkosti zápasové plochy, například na stole časoměřičů.
b) Židle a praporky pro pomezní rozhodčí
Na bezpečnostní ploše v protilehlých rozích zápasové plochy se umístí 2 lehké židle tak, aby
nezakrývaly pomezním rozhodčím, členům komise rozhodčích a obsluze registrátorů výhled
na registrační tabuli a neomezovaly je ve výkonu funkce. Ke každé židli je připevněno duté
pouzdro, ve kterém se nachází modrý a bílý praporek.
c) Registrační tabule
Pro každé zápasiště se instalují dvě registrační tabule, na kterých se skóre vyznačuje
vodorovně. Maximální výška tabule je 90cm a šířka2 m. Tabule se umísťují vně zápasiště tak,
aby byly dobře viditelné pro rozhodčí, členy komise rozhodčích, činovníky a diváky.
Trestné body se okamžitě převádějí na technické body soupeře a obojí se registrují zvlášť na
registračním zařízení. Zařízení musí však být upravena tak,aby se zaznamenávaly i tresty
udělené závodníkům (viz příklad v dodatku).
Používají-li se elektronické registrační tabule, musí být k dispozici jako záloha i ručně ovládané
tabule (viz dodatek).
d) Měření času
K dispozici musí být stopky:
- Pro zápasový čas: 1 x
- Pro osaekomi: 2 x
- Záložní: 1 x
Používají-li se elektronické hodiny, musí být pro kontrolu k dispozici ručně ovládané stopky (viz
dodatek).
Pravidla judo
6
e) Praporky pro časoměřiče
Časoměřiči musí používat následující praporky:
- Žlutý: k označení přerušení zápasu
- Zelený: k označení probíhajícího držení
Zaznamenává-li se doba zápasu a držení na elektronické registrační tabuli, není nutné žlutý a
zelený praporek používat. Praporky však musí být k dispozici v záloze.
f) Časový signál
Musí být k dispozici zvonek nebo podobné slyšitelné zařízení, které oznámí rozhodčímu
v zápasišti konec stanovené doby zápasu.
g) Modré a bílé judogi
Závodník může být oblečen do modrého nebo bílého judogi. První vyhlášený závodník má
oblečeno modré judogi a druhý bílé.
Dodatek k článku 2 – Vybavení
Pozice obsluhy registrační tabule, zapisovatelů a časomíry
Oficiální činovníci zabezpečující obsluhu registrační tabule, zápis výsledků a časomíru musí
být obráceni čelem k rozhodčímu v zápasišti.
Vzdálenost diváků
Všeobecně platí, že divákům nesmí být umožněn přístup k zápasišti nebo pódiu blíže než 3m.
Časomíra a registrační tabule
Stopky musí být k dispozici osobám zodpovídajícím za udržování jejich přesnosti. Přesnost
stopek se musí pravidelně kontrolovat před zahájením soutěže a pravidelně v jejím průběhu.
Ukazatel skóre musí splňovat požadavky stanovené IJF a musí být neustále rozhodčím
k dispozici.
Pro případ selhání elektronického zařízení se musí současně používat ručně ovládané stopky
a registrační tabule.
Příklad
Grafika vzoru ruční registrační tabule
Muži ●
MODRÝ 0 1 0 0
I W Y K
BÍLÝ
0 0 1 0
- 100 KG
Modrý dosáhl waza-ari a byl také trestán dvakrát shido. Následkem tohoto trestu pro
modrého získává bílý okamžitě yuko.
Pravidla judo
7
Dodatek ČSJu
Shora uvedené vybavení je povinné pro soutěže s mezinárodní účastí na území ČR. Pro
ostatní soutěže až do odvolání lze použít stávající vybavení, pokud je uspořádání bodového
zisku na registrátoru vyznačeno horizontálně.
Červená a bílá šerpa odpovídá rozměrům pásu označující stupeň technické vyspělosti s tím
rozdílem, že je ovinutá kolem pasu závodníka pouze jedenkrát.
Článek 3 – Závodní úbor
Závodníci nosí závodní úbor (judogi) odpovídající těmto požadavkům:
a) Pevné, z bavlny nebo podobného materiálu, v dobrém stavu (bez trhlin nebo poškozených
míst). Tloušťka, tvrdost nebo kluzkost materiálu nesmí znemožňovat soupeři získat úchop.
b) Modré barvy pro prvního vyhlášeného závodníka a bílé nebo téměř bílé barvy pro druhého
závodníka.
c) Dovolená jsou tato označení:
1) Na zádech kabátce národní olympijská zkratka s velikostí písmen 11cm.
2) Státní znak (na levé straně hrudi) maximální velikosti 100cm2.
3) Obchodní značka výrobce může být umístěna na spodní přední části kabátce, na dolní
přední části levé nohavice a na jednom konci pásu, její maximální povolená velikosti je
20cm2. Namísto spodní přední části kabátce je možné obchodní značku výrobce
umístit na jeden z rukávů, ale musí se nacházet uvnitř plochy 25cm x 5cm. Oficiálním
sponzorům IJF je umožněno umístit logo IJF nad jejich obchodní značku (v přímém
kontaktu).
4) Ramenní označení (od límce přes rameno na rukáv na obou stranách kabátce),
maximální délka je 25cm a šířka 5 cm. Na obou stranách musí být stejná reklama nebo
stejné národní barvy.
5) Na každém rukávu může být rozdílná reklama o velikosti 10cm x 10cm. Těchto 100cm2
reklamní plochy musí být umístěno pod páskovým ramením označením 25cm x 5cm a
současně v přímém kontaktu s ním.
6) Označení umístění (1., 2., 3.) na Olympijských hrách nebo mistrovství světa může být
umístěno na ploše 6cm x 10cm ve spodu na přední levé straně kabátce.
Pravidla judo
8
7) Jméno závodníka může být uvedeno na pásu, jednotně na přední části spodního okraje
judogi a na přední části horního konce kalhot; max. rozměr jména je 3x 10cm. Nad
národní olympijskou zkratkou může být umístěno také plné nebo zkrácené jméno
závodníka (tištěné nebo vyšité). V žádném případě však nesmí být umístěno tak, aby
soupeři zabraňovalo v úchopu zadní části kabátce. Rozměry písmen jsou maximálně
7cm na výšku a délka jména je maximálně 30cm. Tato obdélníková plocha o rozměrech
7cm x 30cm musí být umístěna 3cm pod límcem kabátce a 4cm nad olympijskou
značkou.
Poznámka
Na turnajích IJF a OH jsou jména umístěna na nášivkách o velikosti 30cm x 40cm.
d) Kabátec je tak dlouhý, aby kryl stehna a dolní okraj dosahoval minimálně k pěstím
připažených rukou. Kabátec judogi má být oblečen tak, že jeho levý límec překrývá pravý
a musí být tak široký, aby ve výši dolního okraje hrudního koše bylo překrytí klop minimálně
20cm. Rukávy musí dosahovat maximálně k zápěstí, minimálně však 5cm nad zápěstí.
Mezi rukávem a paží (včetně bandáží) musí být po celé délce rukávů mezera 10cm - 15cm.
Tloušťka klopy a límce nesmí být větší než 1cm a jejich šířka nesmí překročit 5cm.
e) Kalhoty nesmí mít s výjimkou ustanovení c-3) a c-7) žádná další označení a musí být tak
dlouhé, aby kryly celé nohy a dosahovaly max. ke kotníku, minimálně 5cm nad něj. Mezi
nohavicí a nohou (včetně bandáží) musí být po celé délce nohavice mezera 10cm až
15cm.
f) Kolem boků se přes kabátec uvazuje pevný pás šířky 4cm - 5cm, jehož barva odpovídá
stupni technické zdatnosti. Pás se váže do čtvercového uzlu dostatečně pevně, aby
zabraňoval uvolňování kabátce. Pás musí být dostatečně dlouhý, aby po jeho ovinutí 2x
zbyly za uzlem ještě po obou stranách 20cm - 30cm dlouhé konce.
g) Závodnice nosí pod kabátcem:
1) čistě bílé nebo téměř bílé tričko bez jakéhokoliv označení (potisku) z pevnějšího
materiálu a s krátkými rukávy, dostatečně dlouhé, aby se dalo zastrčit do kalhot nebo
2) bílý nebo téměř bílý leotard s krátkými rukávy.
Dodatek k článku 3 – Závodní úbor
Jestliže judogi závodníka neodpovídá tomuto článku, nařídí je rozhodčí závodníkovi vyměnit
v nejkratší možné době za takové, které článku odpovídá.
Trenér může závodníkovi přinést náhradní judogi, které položí k židli na okraji zápasové
plochy.
Rozhodčí se může přesvědčit o tom, že rukávy mají požadovanou délku a šířku tak, že při
kontrole nařídí závodníkovi předpažit natažené ruce ve výši ramen, případně ohnout paže v
loktech do pravého úhlu.
Pravidla judo
9
Oficiální barva pro modré judogi odpovídá standardu „pantone“ v rozmezí od č.18-4051 do
18-4039, případně v rozmezí od č.285 do 286.
Dodatek ČSJu
K bodu c-1)
Na místo olympijské zkratky na zádech kabátce může být umístěna reklama sponzora o
rozměrech maximálně 30cm x 30cm.
K bodu c-2)
Na místo státního znaku na levé straně hrudi kabátce může být znak klubu (oddílu, TJ)
maximálně o velikosti 100cm2.
Pro dlouhodobé soutěže upravuje barvu kimon a umístění reklam na judogi rozpis
dlouhodobých soutěží vydávaný STK ČSJu.
Obr.2-6 – viz příloha
Článek 4 – Hygiena
a) Závodní úbor musí být čistý, suchý a bez zápachu.
b) Nehty na rukou i nohou musí mít závodník krátce ostříhané.
c) Osobní tělesná hygiena startujících musí být na dostatečné úrovni.
d) Dlouhé vlasy musí být uvázány tak, aby jimi nebyl soupeř obtěžován.
Dodatek k článku 4 – Hygiena
Závodníkovi, který nesplňuje podmínky čl. 3 a 4. pravidel, není povolen start a jeho soupeř
vyhrává zápas fusen-gachi, pokud zápas nebyl ještě zahájen. Byl-li již zápas zahájen, soupeř
vyhrává kiken-gachi v souladu s pravidlem "rozhodnutí většiny" (viz článek č.28).
Článek 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci
Zápas je řízen rozhodčím v zápasišti a dvěma pomezními rozhodčími. Na průběh zápasu
dohlíží komise rozhodčích. Rozhodčím asistují činovníci obsluhující registrační tabuli a
časoměřiči.
Rozhodčí musí být oděni v souladu s pravidly IJF.
Pravidla judo
10
Dodatek k článku 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci
Časoměřiči, zapisovatelé, obsluha registrátorů a ostatní technický personál musí být ve věku
nejméně 21 let a musí mít minimálně tříletou praxi jako národní rozhodčí a dobrou znalost
pravidel.
Organizační výbor musí před jejich nominováním zajistit jejich úplné vyškolení. Přítomní musí
být nejméně dva časoměřiči, jeden zaznamenává skutečný čas zápasu a druhý dobu držení
osaekomi. Pokud je to možné, má být přítomná třetí osoba, která kontroluje oba časoměřiče,
aby se předešlo chybám vzniklým z opomenutí nebo omylu.
Hlavní časoměřič měřící skutečný čas zápasu spustí stopky jakmile uslyší povel hajime nebo
yoshi a zastaví je při povelu mate nebo sono-mama.
Časoměřič pro držení spustí stopky, jakmile uslyší povel osaekomi a zastaví je při povelu
sono-mama a opět je spustí na povel yoshi. Uslyší-li povel toketa (držení přerušeno) nebo
mate, zastaví stopky a nahlásí rozhodčímu počet naměřených sekund platného držení. Konec
osaekomi oznámí stanoveným zvukovým signálem, trvalo-li držení 25 sekund, nebo 20
sekund, získal-li před tím držící závodník waza-ari nebo byl-li držený závodník předtím
potrestán třikrát shido.
Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti příslušným gestem držení zvoláním osaekomi nebo yoshi, pak
časoměřič pro držení spustí stopky a současně zvedne zelený praporek. Vyhlásí-li rozhodčí
toketa, mate nebo sono-mama a nebo vyprší-li čas pro osaekomi, pak časoměřič zastaví
stopky a současně položí zelený praporek.
Časoměřič měřící skutečnou celkovou dobu zápasu zastaví stopky a zvedne žlutý praporek,
kdykoli rozhodčí v zápasišti příslušným gestem vyhlásí mate nebo sono-mama. Po zvolání
hajime nebo yoshi časoměřič stopky opětně spustí a žlutý praporek položí.
Uplynutí stanovené doby zápasu oznámí časoměřič rozhodčímu jasně slyšitelným signálem
(viz články č.10, 11 a 12 soutěžních pravidel).
Obsluha registrační tabule musí znát výroky a gestikulaci rozhodčích, aby mohla správně
označit výsledky zápasu.
Mimo výše uvedené osoby má být přítomen zapisovatel, který eviduje celý průběh zápasu.
Při použití elektronických systémů je postup stejný, avšak současně s elektronickým měření
času musí být prováděno i manuální měření pomocí stopek. K dispozici musí být navíc i
rezervní manuální ukazatel skóre.
Dodatek ČSJu
Rozhodčí a oficiální činovníky na domácích soutěžích v ČR řeší i Soutěžní řád judo v článcích
č.11 a 12.
Pravidla judo
11
Článek 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti
Rozhodčí v zápasišti stojí zpravidla uvnitř zápasové plochy, řídí zápas a vyhlašuje rozhodnutí.
Zajišťuje, aby byla jeho rozhodnutí správně zaznamenávána na registrační tabuli.
Dodatek k článku 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti
Rozhodčí v zápasišti musí zajistit, aby bylo před zahájením zápasu vše v pořádku (např.
zápasiště a jeho vybavení, závodní úbor, hygiena závodníků, činovníci soutěže atd.)
Při vyhlášení hodnocení podrží rozhodčí v zápasišti příslušné gesto a vždy zaujme takové
postavení, aby neztratil závodníky z dohledu a současně měl ve svém zorném úhlu alespoň
jednoho pomezního rozhodčího, který v důsledku své výhodnější pozice může ukázat jiné
hodnocení.
V případech, kdy se oba závodníci nacházejí v ne-waza a hlavami jsou otočení směrem ze
zápasové plochy, může rozhodčí akci sledovat z bezpečnostní plochy.
Před zahájením zápasu se rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí seznámí se zvukem
zvonku nebo jiného zvukového signálu, který oznamuje konec zápasu na jejich tatami.
Současně se seznámí se stanovištěm lékaře nebo zdravotníka. Při kontrole zápasiště
rozhodčí kontrolují, zda-li je čisté a v dobrém stavu, zda-li mezi díly nejsou mezery, židle
pomezních rozhodčích jsou na svém místě a zda-li závodníci splňují požadavky čl. 3 a 4
soutěžních pravidel.
Rozhodčí musí zajistit, aby nikdo z diváků, trenérů nebo fotografů nebyl na místě, kde by mohl
ohrozit nebo zapříčinit zranění závodníků.
Článek 7 – Umístění a funkce pomezních rozhodčích
Pomezní rozhodčí spolupracují s rozhodčím v zápasišti, sedí na židlích ve dvou protilehlých
rozích umístěných na bezpečnostní ploše. Každý pomezní rozhodčí musí signalizovat svůj
názor pomocí příslušné oficiální gestikulace, kdykoliv se jeho názor na posouzení technického
hodnocení nebo trestu liší od rozhodnutí rozhodčího v zápasišti.
Ohodnotí-li rozhodčí v zápasišti techniku nebo trest stupněm vyšším, avšak oba pomezní
rozhodčí nižším vzájemně odlišným ohodnocením, musí opravit své ohodnocení v souladu s
názorem toho pomezního rozhodčího, který vyjádřil vyšší odlišné ohodnocení.
Ohodnotí-li rozhodčí v zápasišti techniku nebo trest stupněm nižším, avšak oba pomezní
rozhodčí vyšším vzájemně odlišným ohodnocením, musí opravit své ohodnocení v souladu s
názorem toho pomezního rozhodčího, který vyjádřil nižší odlišné ohodnocení.
Pravidla judo
12
Pokud ukáže jeden pomezní rozhodčí ohodnocení vyšší a druhý pomezní rozhodčí nižší než
rozhodčí v zápasišti, pak rozhodčí v zápasišti své ohodnocení ponechá.
Pokud oba pomezní rozhodčí gestikulují, že jsou jiného názoru než rozhodčí v zápasišti a ten
jejich znamení nezpozoroval, vstanou a setrvají při oficiální gestikulaci, dokud je rozhodčí v
zápasišti nezpozoruje a své hodnocení neopraví. Jestliže rozhodčí v zápasišti nezpozoroval
stojící pomezní rozhodčí v přijatelně krátké době (zpravidla několika sekund), musí pomezní
rozhodčí stojící blíže k rozhodčímu v zápasišti vstoupit do zápasové plochy a na názor většiny
jej upozornit.
Pomezní rozhodčí se musí příslušnou gestikulací vyjádřit k platnosti každé akce, která byla
provedena na okraji nebo vně zápasové plochy až po úplném dokončení celé akce.
Diskuse všech rozhodčích je možná a nutná pouze tehdy, pokud rozhodčí v zápasišti nebo
jeden z pomezních rozhodčích zpozoroval něco, co oba další rozhodčí neviděli a co by mohlo
ovlivnit jejich rozhodnutí.
Pomezní rozhodčí musí také sledovat registrační tabuli a kontrolovat, zda-li registrovaná
hodnocení souhlasí s těmi, která vyhlásil rozhodčí v zápasišti.
Pokud závodník potřebuje přechodně opustit zápasovou plochu v průběhu trvání zápasu z
důvodů, které uzná rozhodčí v zápasišti za opodstatněné, musí jeden z pomezních rozhodčích
závodníka doprovázet a dbát, aby nebyla porušena pravidla. Povolení k opuštění zápasové
plochy se dává pouze v mimořádných případech (např. při výměně judogi, které není
v souladu s pravidly).
Dodatek k článku 7 – Umístění a funkce pomezních rozhodčích
Všichni tři rozhodčí opustí zápasiště v případě delšího přerušení soutěžního programu (např.
oficiální prezentace, delší přestávka mezi zápasy nebo zpoždění programu).
Pomezní rozhodčí sedí mimo zápasovou plochu, rozkročené nohy se dotýkají zápasiště celými
chodidly a ruce mají položeny na vnitřní straně stehen dlaněmi dolů.
Zpozoruje-li pomezní rozhodčí nesprávný údaj na registrační tabuli, upozorní na tuto chybu
rozhodčího v zápasišti.
Pomezní rozhodčí musí rychle vstát a se židlí ustoupit, pokud by v původní pozici ohrožoval
závodníky.
Pomezní rozhodčí nesmí předbíhat rozhodčího v zápasišti v oceňování akcí.
Při akci na okraji zápasové plochy musí pomezní rozhodčí okamžitě ukázat, byla-li akce
provedena uvnitř (jonai) nebo vně (jogai) zápasové plochy.
Pravidla judo
13
Jestliže si závodník musí vyměnit některou část judogi mimo zápasiště a žádný z pomezních
rozhodčích není téhož pohlaví, pak hlavní rozhodčí určí činovníka stejného pohlaví, který
pomezního rozhodčího nahradí a závodníka doprovodí.
Pokud zápasiště není používáno a na vedlejším zápasišti probíhá zápas, pak pomezní
rozhodčí odstraní svou židli tak, aby neohrožovala závodníky z vedlejšího zápasiště.
Článek 8 – Gestikulace rozhodčích
a) Rozhodčí v zápasišti
Pro níže uvedená rozhodnutí používá rozhodčí v zápasišti této gestikulace:
1) Ippon - vzpaží nad hlavou dlaní vpřed.
2) Waza-ari - upaží do výše ramen dlaní dolů.
3) Waza-ari-awasete-ippon - nejdříve gestikuluje waza-ari a pak ippon.
4) Yuko - upaží poníž dlaní dolů asi 45° od těla.
5) Koka - zvedne v lokti pokrčenou paži palcem k rameni, loket u boku.
6) Osaekomi - předpaží šikmo dolů směrem k závodníkům, obrácený směrem k nim a mírně
se předkloní.
7) Toketa - předpaží šikmo poníž malíkovou hranou dolů a několikrát paží zamává zprava
doleva, při gestikulaci se předklání směrem k závodníkům.
8) Hikiwake - ze vzpažení (malíkem vpřed) předpaží šikmo dolů ke středu zápasiště a chvíli
ponechá paži v této poloze.
9) Mate - předpaží, dlaní vpřed, prsty vzhůru směrem k časoměřiči.
10) Sono-mama - předkloní se, dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí je směrem
k zápasišti.
11) Yoshi - dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí.
12) Zrušení vyhlášeného ohodnocení - opakuje původní gestikulaci pro ocenění a současně
druhou paží ve vzpažení malíkem vpřed zamává dvakrát nebo třikrát zprava doleva.
13) Hantei - před vyhlášením hantei předpaží rozhodčí v zápasišti poníž pod úhlem 45°,
v každé ruce drží správný praporek; současně s vyhlášením hantei zvedne praporek na té
straně, kde se podle jeho názoru nachází vítěz.
14) Vyhlášení vítěze zápasu - zvedne paži s otevřenou dlaní směrem k vítězi.
15) Vyzvání závodníka k úpravě judogi - zkříží levou paži přes pravou, dlaněmi k tělu ve výši
opasku.
16) Přivolání lékaře – nejprve vztáhne paži směrem ke stanovišti lékaře, dlaní vzhůru a poté ji
plynule vztáhne směrem ke zraněnému závodníkovi.
17) Udělení trestu (shido, hansoku-make) - ukazovákem ukáže na trestaného závodníka,
ostatní prsty jsou sevřeny v pěst.
18) Neaktivita - předpaží obě ruce pokrčené v předloktí a ve vodorovné poloze provedou
rotaci směrem dopředu, poté ukáže ukazovákem na trestaného závodníka, ostatní prsty
jsou sevřeny v pěst.
Pravidla judo
14
19) Předstíraný útok (false attack) - předpaží oběma rukama se sevřenými pěstmi a pak
naznačí pohyb stažení dolů.
20) Předstíraný boj o úchop – pokrčí obě paže před sebe dlaněmi vpřed směrem
k trestanému závodníkovi a střídavě s nimi pohybuje směrem nahoru a dolů. Poté vysloví
příslušný trest.
b) Pomezní rozhodčí
1) Akce uvnitř (jonai) - chce-li pomezní rozhodčí ukázat, že závodník provádějící hod zůstal
uvnitř zápasové plochy, vzpaží dlaní vpřed s palcem nahoru rovnoběžně s okrajem
zápasové plochy, provede pohyb paží shora dolů na úroveň ramen a v této poloze ji na
krátkou dobu podrží.
2) Akce vně (jogai) - chce-li pomezní rozhodčí ukázat, že závodník je mimo zápasovou
plochu, upaží dlaní vpřed s palcem nahoru rovnoběžně s okrajem zápasové plochy a
několikrát zamává zprava doleva.
3) Zrušení rozhodnutí – považuje-li pomezní rozhodčí ocenění nebo trest vyhlášený
rozhodčím v zápasišti podle čl. 8 za neopodstatněný a chce jej zrušit, vzpaží a předloktím
zamává dvakrát až třikrát nad hlavou zprava doleva.
4) Nesouhlas (jiný názor) - nesouhlasí-li pomezní rozhodčí s názorem rozhodčího
v zápasišti, použije pro svůj odlišný názor jednu z gestikulací podle článku 8 odst. a).
5) Hantei - při situaci hantei musí mít pomezní rozhodčí v rukou správné praporky, jejichž
barvy odpovídají pozici závodníků. Zvolá-li rozhodčím v zápasišti hantei, oba pomezní
rozhodčí okamžitě zvednou nad hlavu modrý nebo bílý praporek a tím ukáží, který
závodník podle jejich názoru zasluhuje vítězství.
6) Mate v ne-waza - přeje-li si pomezní rozhodčí, aby rozhodčí v zápasišti zvolal mate v newaza
(zápas se nevyvíjí), opakovaně signalizuje pohybem obou paží s dlaněmi vzhůru do
výše ramen.
Dodatek k článku 8 – Gestikulace rozhodčích
Není-li jasné, kterému závodníkovi bylo ohodnocení nebo trest určen, musí rozhodčí v
zápasišti po gestikulaci ukázat na modré nebo bílé označení na zápasové ploše (postavení
závodníka při zahájení zápasu).
Při očekávaném delším přerušení zápasu dovolí rozhodčí závodníkovi nebo závodníkům sedět
se zkříženýma nohama tím, že ukáže otevřenou rukou s dlaní směřující nahoru na místo jejich
výchozího postavení.
Gestikulace paží pro yuko a waza-ari začíná směrem od ramene přes hruď ke konečné
poloze.
Gestikulace rozhodčího v zápasišti pro koka, yuko a waza-ari musí být navíc doprovozena
takovým pohybem, aby jeho hodnocení bylo zřetelně viditelné i pomezním rozhodčím. Při
tomto obratu však rozhodčí musí závodníky stále sledovat.
Pravidla judo
15
Gesto hikiwake se používá v souladu s odst. a-8) tohoto článku pouze při soutěži družstev.
Určení vítěze pomocí procedury hantei se používá v souladu s bodem a13) tohoto článku
pouze po ukončení zápasu „Golden score“, který i po uplynutí zápasového času skončil
nerozhodným výsledkem.
Při trestání obou závodníků musí rozhodčí v zápasišti použít správné gesto pro každého
závodníka zvlášť a při následném vyslovení příslušného trestu na něj ukázat. Při gestikulaci
ukazuje levým ukazovákem na závodníka po levici a pravým ukazovákem v případě závodníka
po pravici.
Gestikulace pro opravu musí co nejdříve následovat po gestikulaci rušící dříve vyhlášené
ohodnocení.
Při rušení dříve vyhlášeného ohodnocení se nic nevyhlašuje.
Gestikulace má být ponechána po dobu 3 až 5 sekund.
Při vyhlášení vítěze zápasu se rozhodčí vrátí do původního postavení jako při zahájení
zápasu, provede krok vpřed, ukáže na vítěze a pak se opět vrátí krok zpět.
Obr.7-12 – viz příloha
Článek 9 – Zápasová plocha
Zápas musí být vybojován uvnitř zápasové plochy. Zásada pro ohodnocení akce na okraji
zápasové plochy směřující mimo zápasovou plochu je, že oba závodníci při započetí akce
musí být uvnitř zápasové plochy.
Výjimky
a) Jsou-li při zahájení porazu oba závodníci uvnitř zápasové plochy, ale během porazu se
poté uke nebo tori pohybují mimo zápasovou plochu, je technika uznána za platnou
v případě, pokračuje-li bez přerušení.
b) V případě provádění kontrachvatu, kdy uke stojící mimo zápasovou plochu přebírá
aktivitu, je akce platná tehdy, pokud byla provedena bez přerušení.
c) V ne-waza je akce platná a může pokračovat tak dlouho, dokud se alespoň jeden ze
závodníků dotýká kteroukoliv částí svého těla zápasové plochy.
Dodatek k článku 9 – Zápasová plocha
Jestliže je v případě osaekomi na okraji zápasové plochy zvednuta ta část těla závodníka,
která se dotýkala zápasové plochy (tj. oba závodníci ztrácí kontakt se zápasovou plochou, i
když zůstává nad ní), musí rozhodčí zvolat mate.
Pravidla judo
16
Započal-li zápas, smějí závodníci opustit zápasovou plochu pouze se svolením rozhodčího v
zápasišti. Toto svolení dává rozhodčí pouze ve zcela výjimečných případech, např. při výměně
judogi, které neodpovídá ustanovení čl.3 nebo je poškozeno či znečištěno.
Dodatek ČSJu
Akce na okraji zápasové plochy:
Po každé platné technice nebo akci provedené v postoji (tachi-waza) na okraji zápasové
plochy může akce poté dále pokračovat v ne-waza tak dlouho, dokud se jeden nebo oba
závodníci dotýkají kteroukoliv částí svého těla zápasové plochy nebo až do případného
přerušení akce dle pravidel.
Článek 10 – Doba trvání zápasu
Pro mistrovství světa a Olympijské hry je doba trvání zápasu následující:
- Muži a ženy: 5 minut čistého času zápasu
- Junioři a juniorky: 4 minuty čistého času zápasu
Mezi zápasy má každý závodník právo na 10 minut odpočinku.
Dodatek k článku 10 – Doba trvání zápasu
Doba trvání zápasů a jejich sled musí být stanoveny přesně podle rozpisu soutěže.
Rozhodčímu musí být doba zápasu známa dříve než vstoupí na zápasiště.
Dodatek ČSJu
Dobu trvání zápasu na domácích soutěžích v ČR řeší Soutěžní řád judo čl.14.
Článek 11 – Přerušení zápasu
Doba, která uplyne mezi zvoláním rozhodčího v zápasišti mate a hajime a mezi sono-mama
a yoshi, se nepočítá do zápasového času.
Článek 12 – Časové znamení
Uplynutí času určeného pro dobu trvání zápasu se rozhodčímu oznamuje zvonkem nebo
podobným zvukovým signálem.
Pravidla judo
17
Dodatek k článku 12 – Časové znamení
Používá-li se více zápasových ploch současně, je nutno používat rozdílná zvuková znamení.
Časové znamení musí být dostatečně hlasité, aby bylo slyšitelné i při hluku způsobovaném
diváky.
Článek 13 – Časy osaekomi
• Ippon celkem 25 sekund
• Waza-ari 20 a více, ale méně než 25 sekund
• Yuko 15 a více, ale méně než 20 sekund
• Koka 10 a více, ale méně než 15 sekund
Čas osaekomi kratší než 10 sekund se hodnotí stejně jako útok.
Dodatek k článku 13 – Časy osaekomi
Je-li vyhlášeno osaekomi současně s časovým znamením nebo neumožňuje-li zbývající čas
úplné dokončení osaekomi, prodlužuje se příslušný zápasový čas až do dosažení ohodnocení
ippon (nebo rovnocenného ocenění) nebo do okamžiku, kdy rozhodčí v zápasišti zvolá toketa
nebo mate.
Článek 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením
Každý okamžitý výsledek techniky zahájené současně s časovým znamením je platný.
Bylo-li současně s časovým znamením vyhlášeno osaekomi, prodlužuje se zápas až do
dosažení ohodnocení ippon nebo do okamžiku, kdy rozhodčí v zápasišti zvolá toketa nebo
mate.
Dodatek k článku 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením
Jakákoliv technika započatá po časovém znamení signalizující konec zápasu je neplatná, i
když rozhodčí v zápasišti dosud nezvolal sore-made.
Pokud byla technika porazu nasazena současně s časovým znamením a rozhodčí je názoru,
že chvat nemá okamžitě účinný výsledek, zvolá sore-made.
Pravidla judo
18
Článek 15 – Zahájení zápasu
Před zahájením soutěže stojí všichni tři rozhodčí společně uvnitř zápasové plochy (uprostřed)
a před zaujetím svých míst se ukloní směrem k joseki. Před opuštěním zápasiště se rozhodčí
musí také uklonit směrem k joseki.
Před zahájením každého zápasu se závodníci musí při vstupu na zápasiště uklonit. Závodníci
se rovněž ukloní i před opuštěním zápasiště po ukončení zápasu.
Závodníci následně přistoupí doprostřed k vnějšímu okraji zápasové plochy a stále ještě
v bezpečnostní ploše čekají na povolení ke vstupu do zápasové plochy. První vyhlášený
závodník stojí po pravé a druhý po levé straně rozhodčího v zápasišti. Na jeho pokyn vstoupí
do zápasové plochy, zaujmou vyznačená místa pro zahájení zápasu, vzájemně se pozdraví
úklonem a vykročením levé nohy provedou krok vpřed. Jakmile zápas skončí a rozhodčí
vyhlásí výsledek, závodníci vykročením pravé nohy provedou krok zpět a navzájem se
pozdraví úklonem.
Závodníci se mohou uklonit i při vstupu nebo odchodu ze zápasové plochy, ačkoliv to není
povinné.
Zápas začíná vždy v postoji.
Zápas mohou přerušit pouze členové komise rozhodčích (viz článek č.17).
Dodatek k článku 15 – Zahájení zápasu
Rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí jsou před zahájením zápasu na svých místech dříve,
než na zápasiště vstoupí závodníci. Rozhodčí v zápasišti stojí na zápasové ploše uprostřed
asi 2m před spojnicí míst, kde stojí oba závodníci, je obrácen čelem k registrační tabuli.
Je považováno za velmi důležité, aby byl úklon proveden zcela správně dle předepsaných
pravidel. Jakmile se závodníci postaví tváří v tvář na svá místa určená pro zahájení zápasu,
musí se oficiálně pozdravit úklonem. Rozhodčí v zápasišti důsledně dohlíží na způsob
provedení úklonu. Tuto proceduru zdravení závodníci provedou i na konci zápasu. Jestliže se
závodníci neukloní předepsaným způsobem, rozhodčí v zápasišti je k tomu vyzve.
Všechny úklony v postoji závodníci provádí pod úhlem 30 stupňů měřeno od úrovně pasu.
Pravidla judo
19
Procedura zdravení
a) Při zahájení soutěže
1) Na začátku každé části soutěže přistoupí všichni tři rozhodčí (rozhodčí v zápasišti
uprostřed) doprostřed ke kraji zápasiště, na vzdálenější stranu od joseki a pozdraví
úklonem směrem k joseki.
2) Pak postoupí do varovné zóny zápasové plochy, kde opět pozdraví směrem k joseki,
poté se pozdraví navzájem a následně se odeberou na svá místa.
b) Výměna místa rozhodčího v zápasišti a pomezního rozhodčího
Výměnu rozhodčích je možné provést na konci zápasu po vyhlášení jeho výsledku a po
opuštění tatami závodníky. Rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí si jdou po okraji
zápasové plochy navzájem vstříc, ukloní se v postoji a pokračují na svá nová místa.
c) Před zahájením zápasu
Po úvodním pozdravu první trojice rozhodčích přistupují následující rozhodčí v průběhu
soutěže k okraji bezpečnostní plochy zápasiště, ukloní se pouze dle bodu a-1) a odeberou se
přímo na svá místa.
d) Na konci zápasu
Mají-li na konci zápasu všichni tři rozhodčí opustit zápasiště, postupují pouze dle bodu a-1).
Pozdraví pouze směrem k joseki a opustí zápasiště.
e) Na konci soutěže
Po skončení posledního zápasu dané části soutěže rozhodčí postupují v opačném pořadí
kroků dle bodu a).
Dle bodu a-2) uzavřou tatami a pak dle bodu a-1) opustí zápasiště.
Článek 16 – Přechod do ne-waza
Závodníci mohou přejít do ne-waza v následujících případech. Není-li však technika
prováděna plynule, nařídí rozhodčí oběma závodníkům zaujmout místo v postoji:
a) Dosáhne-li závodník určitého výsledku provedením porazu, přejde bez přerušení do newaza
a útočí.
b) Upadne-li jeden ze závodníků při neúspěšném pokusu o provedení porazu, může soupeř
využít ztrátu jeho rovnováhy a následovat ho na zem.
Pravidla judo
20
c) Dosáhne-li závodník určitého úspěchu pomocí techniky shime-waza nebo kansetsuwaza
provedené v postoji a následně plynule a bez přerušení přechází do ne-waza.
d) Donutí-li závodník svého soupeře k boji v ne-waza mimořádně obratným pohybem, který
však jako poraz nemůže být ohodnocen.
e) V ostatních případech nezahrnutých v předchozích bodech tohoto článku, kdy závodník
padá nebo může upadnout a jeho soupeř využije jeho pozici k přechodu do ne-waza.
Dodatek k článku 16 – Přechod do ne-waza
Jestliže závodník stáhne soupeře do ne-waza v rozporu s článkem č.16 a jeho soupeř toho
nevyužije k pokračování v ne-waza, zvolá rozhodčí mate, zastaví zápas a udělí trest shido
závodníku, který porušil článek č.27, bod 8, viz i dodatek k článku č.27.
Jestliže závodník stáhne soupeře do ne-waza v rozporu s článkem č.16 a jeho soupeř toho
využije k pokračování v ne-waza, zápas může pokračovat, ale rozhodčí udělí trest shido
závodníku, který porušil článek č.27, odst.8), viz i dodatek k článku č.27.
Článek 17 – Aplikace Mate
V následujících případech rozhodčí v zápasišti dočasně přeruší zápas zvoláním mate a opět
jej zahájí zvoláním hajime:
a) Opustí-li jeden nebo oba závodníci zápasovou plochu (viz výjimky v článku č.9).
b) Jedná-li jeden nebo oba závodníci zakázaným způsobem.
c) Onemocní-li nebo je-li zraněn jeden nebo oba závodníci.
d) Je-li nutné, aby si jeden nebo oba závodníci upravili závodní úbor judogi.
e) Nepokračuje-li zápas v ne-waza plynule a zřetelně vpřed.
f) Jestliže se jeden závodník dostává z ne-waza zpět do postoje a přitom zvedá soupeře na
zádech.
g) Je-li závodník v postoji nebo se do postoje z ne-waza dostává a přitom zřetelně zvedá
soupeře na svých zádech, který má obtočenou nohu (nohy) kolem libovolné části těla
vstávajícího závodníka a přitom se již nedotýká tatami.
h) Jestliže závodník v postoji provádí nebo se snaží provést techniku kansetsu-waza nebo
shime-waza a účinek není ihned zřejmý.
i) Ve všech ostatních případech, kdy to rozhodčí považuje za nezbytné.
j) Přejí-li si rozhodčí nebo komise rozhodčích provést poradu.
Pravidla judo
21
Dodatek k článku 17 – Aplikace Mate
Rozhodčí musí i po zvolání mate dál sledovat závodníky pro případ, že by vyhlášené
přerušení neslyšeli a pokračovali v zápase.
Rozhodčí v zápasišti by neměl zvolat mate pro zastavení závodníka (závodníků) směřujícího
(směřujících) mimo zápasovou plochu, když nepovažuje situaci za nebezpečnou.
Rozhodčí nesmí zvolat mate, jestliže závodník zjevně potřebuje nebo žádá o odpočinek po
tom, kdy se osvobodil z osaekomi, shime-waza nebo kansetsu-waza.
Rozhodčí zvolá mate, jakmile se podaří závodníkovi, který ležel obličejem na tatami, vstát se
soupeřem na zádech a přitom se nedotýkat rukama tatami. Z toho je zřejmé, že jeho soupeř
nad ním ztratil kontrolu.
Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu ne-waza omylem mate a závodníci změní z tohoto
důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími v
souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy a
nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze
závodníků. Toto pravidlo nelze použít při shime-waza nebo kansetsu-waza.
Po zvolání mate se závodníci musí rychle vrátit na výchozí místa pro zahájení zápasu. Zvolá-li
rozhodčí mate, pak závodník (závodníci) musí stát, mluví-li k němu rozhodčí nebo upravuje-li
si judogi. Očekává-li se delší přerušení, pak se může posadit. Jen v případě poskytování
lékařského ošetření nebo vyšetření může závodník zaujmout jinou polohu.
Rozhodčí v zápasišti má zvolat mate v případě přizvání lékaře na tatami, a to když závodník
nebo sám lékař toto požaduje, nebo když rozhodčí v zápasišti to uzná za nezbytné (viz článek
č.29).
Článek 18 – Sono-mama
Chce-li rozhodčí krátkodobě přerušit zápas, aby například jednoho nebo oba závodníky
oslovil, aniž by tím způsobil změnu jejich postavení, případně aby vyslovil trest, aniž by
nepotrestaný závodník ztratil své výhodné postavení, zvolá sono-mama.
Zápas pokračuje zvoláním yoshi.
Sono-mama lze použít pouze při ne-waza.
Dodatek k článku 18 – Sono-mama
Kdykoliv zvolá rozhodčí sono-mama, musí dbát, aby u žádného závodníka nedošlo ke změně
polohy nebo úchopu.
Pravidla judo
22
Jeví-li v ne-waza některý ze závodníků známky zranění, rozhodčí může závodníky od sebe
oddělit a změnit jejich původní polohu i po zvolání sono-mama. Poté vrátí závodníky do
původní polohy, ve které se nacházeli před zvoláním sono-mama a následně zvolá yoshi.
Článek 19 – Konec zápasu
Rozhodčí zvolá sore-made a ukončí zápas:
a) Dosáhne-li jeden ze závodníků ippon nebo waza-ari awasete-ippon (viz články č.20, 21).
b) V případě sogo-gachi (viz článek č.22).
c) V případě kiken-gachi (viz článek č.28).
d) V případě hansoku-make (viz článek č.27).
e) Nemůže-li jeden ze závodníků pokračovat v zápase z důvodu zranění (viz článek č.29).
f) Uplyne-li stanovený čas zápasu. Rozhodčí ohodnotí zápas následujícím způsobem:
1) Docílí-li jeden závodník ocenění ippon nebo jemu rovnocenné ocenění, je vyhlášen
vítězem.
2) Nebylo-li dosaženo ocenění ippon nebo jemu rovnocenného ocenění, vítězem je
vyhlášen závodník podle zásady, že jedno waza-ari převažuje jakýkoliv počet yuko a
jedno yuko převažuje jakýkoliv počet koka.
3) Pokud na registrační tabuli není vyznačeno žádné ocenění nebo ocenění v jednotlivých
ukazatelích (waza-ari, yuko, koka) jsou přesně stejná, o vítězi rozhodne zápas
„Golden Score“ (zlaté skóre).
Zápas „Golden Score“
Doba zápasu „Golden Score“ je stejná jako v předcházejícím zápase.
Uplyne-li stanovený čas zápasu, pak rozhodčí v zápasišti vyhlásí sore-made a dočasně
ukončí zápas. Závodníci se vrátí do svých pozic pro zahájení zápasu. Registrační
tabule i časomíra se vynuluje a rozhodčí v zápasišti okamžitě zahájí zápas zvoláním
hajime. Mezi původním zápasem a zápasem „Golden Score“ nesmí být žádná
přestávka pro odpočinek.
První ohodnocení získané jedním ze závodníků v době zápasu „Golden Score“
rozhodne zápas. Zápas končí okamžitě po získání jakéhokoliv ohodnocení jedním ze
závodníků.
Pravidla judo
23
V případě, že žádný ze závodníků nezískal v průběhu celého zápasu „Golden Score“
žádné ohodnocení, pak o vítězi rozhodne hantei. Rozhodčí v zápasišti vyhlásí hantei a
společně s oběma pomezními rozhodčími zvednou nad hlavu praporek příslušné barvy
a tím signalizují, kterého závodníka považují za vítěze zápasu. V tomto případě
rozhodčí v zápasišti a oba pomezní rozhodčí berou v úvahu pouze tzv. „kinsa“ (mírná
převaha), které závodníci získali svým přístupem, dovedností a účinností technik pouze
v zápase „Golden Score“. To znamená, že původní zápas se zde již vůbec
nezohledňuje. Rozhodčí v zápasišti vyhlásí výsledek v souladu s pravidlem o
„rozhodnutí většiny“.
Pokud by své právo na zápas „Golden Score“ uplatnil pouze jeden závodník, zatímco
druhý jej odmítá, vyhlásí se vítězem závodník žádající zápas oceněním kiken-gachi.
4) V případě, že oba závodníci dosáhli ohodnocení ippon nebo sogo-gachi současně,
pak o vítězi rozhoduje zápas „Golden Score“.
5) V případě, že jsou oba závodníci současně potrestání postupným trestem hansokumake
(výsledek vícenásobného trestu shido) nebo je-li jeden ze závodníků potrestán
postupným trestem hansoku-make a současně dosáhl sogo-gachi, pak o vítězi
rozhoduje zápas „Golden Score“.
6) V případě, že jsou oba závodníci současně potrestání přímým trestem hansoku-make,
pak jsou oba závodníci ze soutěže diskvalifikováni.
7) Rozhodnutí hikiwake se vyhlašuje tehdy, pokud nebylo dosaženo žádného ocenění a
pokud nebylo možné v době stanovené pro zápas určit převahu jednoho ze závodníků
(viz dodatek).
Po vyhlášení výsledku zápasu rozhodčím v zápasišti oba závodníci ustoupí krok zpět na
vyznačený modrý a bílý pruh, úklonem v postoji se navzájem pozdraví a opustí zápasovou
plochu.
Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti výsledek zápasu a poté opustí společně s pomezními
rozhodčími zápasiště, pak již nemůže své rozhodnutí změnit.
Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti za vítěze omylem nesprávného závodníka, musí oba pomezní
rozhodčí zajistit, aby rozhodčí v zápasišti napravil svůj omyl dříve, než společně opustí
zápasiště.
Všechna konání a rozhodnutí učiněná rozhodčím v zápasišti a pomezními rozhodčími v
souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“ jsou konečná a neodvolatelná.
Dodatek k článku 19 – Konec zápasu
Po zvolání sore-made musí rozhodčí v zápasišti i nadále sledovat závodníky pro případ, že by
jeho zvolání neslyšeli a pokračovali v zápasu.
Pravidla judo
24
Je-li to nutné, pak před vyhlášením výsledku má rozhodčí v zápasišti vyzvat závodníky k
úpravě závodního úboru.
Před zahájením každého zápasu „Golden Score“ musí být stopky pro měření času a
registrační tabule vynulovány stejně jako v případě před každým novým zápasem.
V případě zápasu „Golden Score“, kdy jeden závodník dosáhl držení a bylo vyhlášeno
osaekomi, ponechá rozhodčí v zápasišti možnost držet v plném rozsahu 25 sekund a
dosáhnout ohodnocení ippon, nebylo-li vyhlášeno toketa nebo mate, případně nebylo-li
dosaženo okamžitého výsledku pomocí technik shime-waza nebo kansetsu-waza. V tomto
případě vítěz získává skutečný počet dosažených bodů.
Je-li v průběhu zápasu „Golden Score“ udělen přímý trest hansoku-make, pak to pro
trestaného závodníka znamená stejné důsledky jako v případě standardního zápasu.
Rozhodnutí hikiwake se používá pouze pro soutěže družstev.
Rozhodnutí hikiwake se použije v prvním vzájemném utkání družstev. Skončí-li toto utkání pro
obě družstva se stejným počtem vítězství i bodů, pak se zopakují všechny zápasy, které
skončily v prvním vzájemném utkání rozhodnutím hikiwake a tyto rozhodnou o vítězném
družstvu. Tyto rozhodující zápasy proběhnou v souladu s pravidlem „Golden Score“ s tím
rozdílem, že vítězství budou ohodnocena pouze jedním bodem.
Tento stejný systém se bude uplatňovat i při soutěžním systému „Každý s každým“.
Dodatek ČSJu
Procedura při hantei
Při hantei musí mít rozhodčí v zápasišti, stejně tak jako pomezní rozhodčí modrý a bílý
praporek. Po rozhodnutí hantei dá rozhodčí v zápasišti před vyhlášením vítěze praporky do
jedné ruky, provede krok vpřed a volnou paží ukáže na vítěze.
Kritéria pro hantei
Správné rozhodnutí musí odpovídat následujícím kritériím:
1. Kinsa
a) Tachi-waza - hod s výsledkem menším než koka, například dopad na přední část
těla, koleno nebo obě kolena, ruce a koleno.
b) Newaza - vyhlášení osaekomi po dobu 1 až 9 sekund, kansetsu-waza nebo shimewaza
s těsným únikem ukeho.
Vítězí ten, kdo má více kinsa.
Pravidla judo
25
2. Útoky
a) Tachi-waza - útoky se značným vychýlením ukeho, který téměř padá dolů.
b) Newaza - čistá příprava k osaekomi, kansetsu-waza nebo shime-waza, výsledkem
pokusu je například čisté technické přetočení.
Vítězí ten, kdo má více útoků.
3. Kladná aktivita
a) Tachi-waza - skutečné útoky bez přímého vychýlení ukeho.
b) Newaza - účinné vážné pokusy o technické přetočení atd., ale ve skutečnosti
neúspěšné.
Vítězí ten, kdo má více kladných útoků.
Poznámka
Kromě kladné aktivity je možná také předstíraná aktivita, kdy například uke padá na obě
kolena, tori jej začíná táhnout po tatami a předstírá aktivitu. Takové akce nepůsobí
vzhledně a měly by být okamžitě zastaveny mate.
4. Kladné judo
a) Tachi-waza - je aktivní při nástupech, dobrá kumi-kata, dobré držení těla (postoj) a
dobrý styl.
b) Newaza - je aktivní, provádí útočný boj bez přestávek a čekání na zvolání rozhodčího
mate.
Vítězí ten, kdo má více kladného ocenění.
Článek 20 – Ippon
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí ippon, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím
kritériím:
a) Hodí-li závodník soupeře značnou silou a rychlostí na větší část jeho zad, aniž by nad ním
ztratil kontrolu.
b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu 25 sekund od okamžiku vyhlášení
osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout.
c) Vzdá-li se závodník tak, že zaklepe dvakrát nebo vícekrát rukou či nohou, případně zvolá
maita (vzdávám se) v důsledku účinně nasazené techniky osaekomi-waza, shime-waza
nebo kansetsu-waza.
d) Když je závodník účinkem technik shime-waza nebo kansetsu-waza neschopen
pokračovat v zápase.
Pravidla judo
26
Rovnocennost
Je-li závodník potrestán hansoku-make, je jeho soupeř okamžitě vyhlášen vítězem.
Současně dosažený ippon
Viz článek č.19, bod f-4)
Dodatek k článku 20 – Ippon
Současně provedené techniky
Když oba závodníci po zdánlivě současných útocích padají na zápasiště a rozhodčí v zápasišti
společně s pomezními rozhodčími nemohou posoudit, který chvat převládal, nemůže být
vyhlášeno žádné bodové ohodnocení.
Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu ne-waza omylem ippon a závodníci změní z tohoto
důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími v
souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy a
nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze
závodníků. Toto pravidlo nelze použít při shime-waza nebo kansetsu-waza.
Dopadne-li házený závodník záměrně do "mostu" (hlava a jedno nebo obě chodidla v kontaktu
s tatami), ohodnotí rozhodčí v zápasišti tuto akci jako ippon nebo jiným odpovídajícím
ohodnocením i přesto, že takto házený závodník zabránil naplnění všech kritérií pro takové
ohodnocení. Důvodem je odradit závodníky tyto obranné akce používat.
Použití kansetsu-waza za účelem porazu soupeře se nehodnotí.
Poznámka
Olympijské hry, mistrovství světa, kontinentální a IJF turnaje se řídí plným zněním pravidel. Při
národních soutěžích jsou organizátoři oprávněni přijmout taková omezení pravidel, která
povedou ke zvýšení bezpečnosti závodníků. Například na soutěžích pro závodníky nižších
stupňů technické vyspělosti se jedná o možnost vyhlásit ippon dříve, je-li výsledek techniky
dostatečně zřejmý nebo v případě soutěží dětí mohou být techniky shime-waza a kansetsuwaza
zcela zakázány.
Dodatek ČSJu
S platností od 1.1.2008 se soutěže mládežnických kategorií v rámci ČSJu řídí následujícími
pravidly:
1. Dorost
- V případě shime-waza, kdy závodník včas nevzdá a dojde k jeho „uspání“, dostává
přímý trest hansoku-make.
- V případě kansetsu-waza vyhlásí rozhodčí ippon v případě, že ruka páčeného
závodníka je napnuta, nečeká se na vzdání soupeře.
Pravidla judo
27
2. Starší žactvo
- V případě shime-waza, kdy závodník včas nevzdá a dojde k jeho „uspání“, dostává
přímý trest hansoku-make.
- V případě kansetsu-waza vyhlásí rozhodčí ippon v případě, že ruka páčeného
závodníka je napnuta, nečeká se na vzdání soupeře.
- Zákaz všech chvatů prováděných z jednoho nebo obou kolen – rozhodčí tyto chvaty
nehodnotí a ani netrestá.
3. Mladší žactvo a mláďata
- Zákaz shime-waza a kansetsu-waza – při pokusu o tyto techniky následuje mate.
- Zákaz sutemi-waza – výjimku tvoří tomoe-nage a joko-tomoe-nage.
- Zákaz všech chvatů prováděných:
o z jednoho nebo obou kolen
o z úchopu pod pasem – např. morote-gari, kučiki-taoši apod.
o s úchopem kolem krku – např. kubi-nage (házení v kravatě)
- Zákaz soto-maki-komi, harai-maki-komi apod. – rozhodčí tyto chvaty nehodnotí a ani
netrestá.
Pro všechny uvedené věkové kategorie platí, že po zakázané technice musí vždy následovat
mate, aby závodník nezískal výhodu využitím nepovolené techniky.
Článek 21 – Waza-ari-awasete Ippon
Pokud závodník docílí v jednom zápase druhé waza-ari (viz článek č.23), vyhlásí rozhodčí v
zápasišti waza-ari awasete ippon.
Článek 22 – Sogo-gachi
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí sogo-gachi (spojené vítězství) v následujících případech:
a) Získá-li jeden ze závodníků waza-ari a jeho soupeř následně obdrží třetí trest shido.
b) Získá-li jeden ze závodníků waza-ari a jeho soupeř již předtím obdržel tři tresty shido.
Současně dosažené sogo-gachi
Viz článek č.19, odst. f-4)
Pravidla judo
28
Článek 23 – Waza-ari
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí waza-ari, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím
kritériím:
a) Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí
částečně jeden ze tří nutných požadavků pro ohodnocení ippon, viz článek č.20, odst. a) a
dodatek
b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 25 sekund, nejméně však
po dobu 20 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo
uniknout.
Rovnocennost
Je-li závodník potrestán třemi shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení
waza-ari.
Článek 24 – Yuko
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí yuko, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím
kritériím:
a) Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí
částečně dva ze tří nutných požadavků pro ippon:
Příklady
1) Chybí požadavek dopadu na „větší část zad“ a také částečně chyběla „rychlost“ nebo
„síla“.
2) Dopad soupeře byl na větší část zad, ale částečně chyběla „rychlost“ a současně „síla“.
b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 20 sekund, nejméně však
po dobu 15 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo
uniknout.
Rovnocennost
Je-li závodník potrestán dvěma shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení
yuko.
Dodatek k článku 24 – Yuko
Jakýkoliv počet vyhlášených yuko není rovnocenný jednomu ocenění waza-ari. Na registrační
tabuli se vyznačuje celkový počet ohodnocení yuko.
Pravidla judo
29
Článek 25 – Koka
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí koka, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím
kritériím:
a) Hodí-li závodník svého soupeře bez ztráty kontroly nad ním určitou silou a rychlostí a
soupeř dopadne na zadní část ramene, na stehno (stehna) nebo hýždě.
b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 15 sekund, nejméně však
po dobu 10 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo
uniknout.
Rovnocennost
Je-li závodník potrestán jedním shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení
koka.
Dodatek k článku 25 – Koka
Jakýkoliv počet vyhlášených koka není rovnocenný jednomu ocenění yuko nebo waza-ari. Na
registrační tabuli se vyznačuje celkový počet ohodnocení koka.
Dopadne-li závodník po porazu na přední část těla, koleno (kolena), ruku (ruce) nebo loket
(lokty), hodnotí se poraz jako útok. Jako útok se rovněž hodnotí osaekomi po dobu do 9
sekund.
Článek 26 – Osaekomi-Waza
Rozhodčí v zápasišti vyhlásí osaekomi, je-li názoru, že použitá technika odpovídá
následujícím zásadám:
a) Držený závodník musí být svým soupeřem dostatečně kontrolován a jeho záda, obě nebo
jedno rameno se musí dotýkat tatami.
b) Kontrola může být provedena ze strany, zezadu nebo shora.
c) Noha (nohy) nebo tělo držícího závodníka nesmí být kontrolovány nohama soupeře.
d) Alespoň jeden závodník se musí dotýkat zápasové plochy libovolnou částí svého těla.
e) Závodník provádějící držení se musí nacházet v pozici kesa nebo shiho. Jedná se o
techniky podobné kesa-gatame nebo kami-shiho-gatame.
Pravidla judo
30
Dodatek k článku 26 – Osaekomi-Waza
Pokud závodník v průběhu osaekomi přejde z jedné techniky držení do jiné bez ztráty kontroly
nad soupeřem, běží čas osaekomi dále až do vyhlášení ippon (nebo rovnocenného
ohodnocení), toketa nebo mate.
Je-li vyhlášeno osaekomi a dopustí-li se závodník, který je ve výhodném postavení,
zakázaného jednání, zvolá rozhodčí v zápasišti mate, vrátí závodníky do výchozího postavení,
vysloví trest (a případné ocenění za osaekomi) a nechá pokračovat zápas zvoláním hajime.
Jestliže se v osaekomi dopustil zakázaného jednání závodník, který je v nevýhodném
postavení, a zasluhuje trest, zvolá rozhodčí v zápasišti sono-mama, udělí trest a dotykem
obou závodníků a vyhlášením yoshi nechá závodníky pokračovat v zápase.
Má-li však být vysloven trest hansoku-make, pak se rozhodčí v zápasišti po zvolání sonomama
poradí s pomezními rozhodčími, vyhlásí mate a vrátí závodníky do jejich výchozích
pozic. Poté vyhlásí hansoku-make a ukončí zápas zvoláním sore-made.
Jsou-li oba pomezní rozhodčí názoru, že je osaekomi platné, ale rozhodčí v zápasišti je
nevyhlásil, pak oba gestikulují osaekomi a rozhodčí v zápasišti podle pravidla „rozhodnutí
většiny“ musí osaekomi ihned vyhlásit.
Rozhodčí v zápasišti zvolá mate v případě osaekomi na okraji zápasové plochy, nadzvedne-li
se nad zápasovou plochu ta část závodníkova těla, která se jí dotýkala (nadzvednutím ztrácí
kontakt oba závodníci se zápasovou plochou).
Rozhodčí v zápasišti zvolá toketa, jestliže se drženému závodníkovi v průběhu osaekomi
podaří vlastníma nohama sevřít nohu soupeře do „nůžek“. Toto sevření může být provedeno
shora nebo pod nohou.
V případě, kdy se v průběhu osaekomi záda drženého závodníka již nedotýkají tatami (např.
při „mostu“), ale držící závodník nad soupeřem nadále udržuje kontrolu, osaekomi pokračuje.
Článek 27 – Zakázaná jednání a tresty
Zakázaná jednání se dělí na lehká provinění shido a velmi vážná provinění hansoku-make.
Za lehké provinění se uděluje trest shido a za velmi vážné provinění se uděluje trest
hansoku-make.
Rozhodčí v zápasišti udělí trest shido nebo hansoku-make na základě závažnosti provinění.
Udělení druhého nebo dalšího trestu shido se automaticky projeví na technickém ohodnocení
soupeře. Původní ohodnocení odpovídající minulému trestu se zruší a je okamžitě nahrazeno
nejbližším vyšším ohodnocením.
Pravidla judo
31
Udělení přímého trestu hansoku-make má za následek diskvalifikaci závodníka a jeho
vyloučení ze soutěže. Takový zápas končí v souladu s článkem 19 odst. d). Proviní-li se
závodník zakázaným jednáním dle bodu 31 (diving), není vyloučen z celé soutěže.
Udělí-li rozhodčí v zápasišti trest, má jednoduchým gestem naznačit důvod jeho udělení.
Po zvolání sore-made lze udělit trest za každé zakázané jednání, kterého se závodník
dopustil v průběhu stanovené zápasové doby. V některých výjimečných situacích lze udělit
trest za závažné provinění, které se stalo i po znamení ukončující zápas a to až do okamžiku
přijetí konečného rozhodnutí.
SHIDO (Skupina lehkých provinění)
a) Shido se uděluje závodníkovi, který se dopustil lehkého provinění:
1) Úmyslně znemožňovat úchop (kumikata) ve snaze zabránit akci v průběhu zápasu.
2) Po získání úchopu zaujmout příliš defenzivní postoj (obvykle déle než 5 sekund).
3) Provádět akci za účelem vzbuzení dojmu, že se jedná o útok, ale přitom je zřejmé, že
závodník nemá v úmyslu svého soupeře házet (předstíraný útok, tzv. „false attack“).
4) V postoji neustále držet konec soupeřova rukávu (rukávů) za účelem defenzívy
(obvykle déle než 5 sekund) nebo držet konec soupeřova rukávu (rukávů) zkroucený
jako při ždímání.
5) V postoji neustále proplétat prsty jedné nebo obou rukou mezi prsty soupeře ve snaze
zabránit jeho akci (obvykle déle než 5 sekund).
6) Úmyslně si rozhalovat své judogi nebo uvolňovat si či znovu zavazovat pás nebo
tkanici kalhot bez svolení rozhodčího.
7) Stahovat soupeře dolů se záměrem zápasit v ne-waza v rozporu s článkem č.16.
8) Strkat prst nebo prsty do soupeřova rukávu nebo nohavice.
9) Držet v postoji bez útoku jakýkoliv jiný než „standardní“ úchop (obvykle déle než 5
sekund).
10) V postoji před nebo po dosažení úchopu neprovádět žádné útočné pohyby (viz
dodatek - neaktivita).
11) Držet konec soupeřova rukávu (rukávů) mezi palcem a ostatními prosty (tzv. „pistolový
úchop“).
12) Držet konec soupeřova rukávu (rukávů) takovým způsobem, kdy je rukáv překládán do
záhybu (tzv. „kapsový úchop“ - dochází k vytvoření tzv.„kapsy“, do které pak závodník
při úchopu vkládá svou ruku).
Pravidla judo
32
13) Uchopit v postoji soupeřovu nohu (nohy) nebo nohavici (nohavice) bez současného
pokusu o poraz.
14) Obtáčet koncem pásu nebo cípem kabátce jakoukoliv část soupeřova těla.
15) Zachytávat vlastní nebo soupeřovo judogi ústy.
16) Pokládat ruku, paži, chodidlo či nohu přímo na obličej soupeře.
17) Vkládat chodidlo nebo nohu za soupeřův pás, límec nebo okraj kabátce.
18) Používat techniku shime-waza za pomocí spodku kabátce, pásu nebo samotných
prstů.
19) Úmyslně opouštět v postoji nebo v ne-waza zápasovou plochu nebo úmyslně přinutit
soupeře k opuštění zápasové plochy (viz článek č.9 - výjimky).
20) Použit dojime (nůžky) na soupeřův trup, krk nebo hlavu (sevření soupeřova těla
pomocí zkřížených nohou s následným propnutím).
21) Kopnout kolenem nebo chodidlem do soupeřovy ruky nebo paže ve snaze donutit
soupeře uvolnit úchop nebo kopnout do soupeřovi nohy nebo kotníku, aniž by byla
použita nějaká technika.
22) Ohýbat soupeřův prst nebo prsty ve snaze uvolnit jeho úchop.
HANSOKU-MAKE (Skupina velmi vážných provinění)
b) Hansoku-make se uděluje závodníkovi, který se dopustil velmi vážného provinění nebo již
obdržel tři tresty shido a dopustil se dalšího lehkého provinění.
23) Použití techniky kawazu-gake, tj. nohou obtáčet soupeřovu nohu, dívat se víceméně
stejným směrem jako soupeř a padat na něj zády.
24) Použít techniku kansetsu-waza na jiný kloub než na kloub loketní.
25) Zvednout ležícího soupeře z tatami a hodit ho zpět na zápasiště.
26) Podmetat stojnou nohu soupeře zevnitř v okamžiku, kdy soupeř provádí chvat jako
například harai-goshi apod.
27) Nedbat příkazu rozhodčího.
28) Během zápasu bezdůvodně křičet, dělat poznámky nebo gesta zesměšňující soupeře
nebo rozhodčího.
Pravidla judo
33
29) Používat jakékoliv techniky, které by mohly vést k ohrožení nebo ke zranění soupeře,
zvláště soupeřova krku nebo páteře, případně odporují zásadám judo.
30) Padat při chvatu nebo při pokusu o chvat jako ude-hishigi-waki-gatame přímo na
zápasiště.
31) Při provádění techniky či pokusu o poraz jako je například uchi-mata, harai-goshi
atd. se nejdříve opírat v předklonu hlavou o zápasiště nebo při provádění techniky či
pokusu o poraz jako je kata-guruma z postoje nebo pokleku padat přímo vzad, tzv.
„Diving“.
32) Úmyslně padat vzad, je-li soupeř přitisknut na závodníkových zádech, bez ohledu na
možnost kontrolovat soupeřovy pohyby.
33) Nosit tvrdé nebo kovové předměty (zakryté i nezakryté).
Opakovaně udělené tresty shido se na registrační tabuli sčítají a převádí se na kladná
technická ohodnocení soupeře takto:
a) 2x shido = soupeř získává yuko
b) 3x shido = soupeř získává waza-ari
c) 4x shido = závodník je trestán hansoku-make = soupeř získává ippon
Dopustí-li se závodník opakovaně lehkého provinění a má-li být trestán čtvrtým shido,
rozhodčí v zápasišti se poradí s pomezními rozhodčími a udělí závodníkovi trest hansokumake.
To znamená, že trest za čtvrté lehké provinění již není vyhlášen jako shido, ale přímo
jako hansoku-make a zápas končí v souladu s článkem č.19, odst. d).
Dodatek k článku 27 – Zakázaná jednání a tresty
Rozhodčí jsou oprávněni udělit tresty podle úmyslu nebo situace a v co nejlepším zájmu
sportu.
Rozhodne-li se rozhodčí v zápasišti potrestat jednoho nebo oba závodníky (s výjimkou případu
sono-mama v ne-waza), přeruší zápas, vrátí závodníky na jejich výchozí místa pro zahájení
zápasu, vyhlásí trest a ukáže na závodníka (závodníky), který se zakázaného jednání dopustil.
Před udělením trestu hansoku-make se rozhodčí v zápasišti musí poradit s pomezními
rozhodčími a rozhodnout v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“. (V případě, že všichni tři
rozhodčí nejsou stejného názoru na udělení uvedeného terstu, doporučuje se toto
prokonzultovat s instruktorem soutěže.)
Pokud se oba závodníci současně dopustí přestupku proti pravidlům, pak bude každému
z nich udělen trest podle závažnosti provinění.
Pokud oba závodníci již obdrželi tři tresty shido a následně jim má být udělen další trest, pak
je oběma závodníkům vyhlášeno hansoku-make.
Pravidla judo
34
Udělení trestů v ne-waza se provádí stejným způsobem jako v případě osaekomi (dodatek
článku č.26, odst. 2 a 3).
Rozhodne-li se rozhodčí v průběhu utkání „golden score“ potrestat závodníka trestem shido,
musí se před udělením trestu poradit s pomezními rozhodčími a rozhodnout v souladu
s pravidlem „rozhodnutí většiny“. (V případě, že všichni tři rozhodčí nejsou stejného názoru na
udělení uvedeného terstu, doporučuje se toto prokonzultovat s instruktorem soutěže.)
K bodu 8)
Stáhne-li závodník soupeře do ne-waza v rozporu s čl.16 a soupeř této akce nevyužije
k pokračování v ne-waza, zvolá rozhodčí v zápasišti mate, přeruší dočasně zápas a udělí
závodníkovi, který porušil čl.16, trest shido.
K bodu 10)
Úchop je považován za „standardní“, drží-li levá ruka pravou stranu soupeřova judogi za
rukáv, límec, oblast hrudníku, horní část ramen nebo záda a pravá ruka levou stranu
soupeřova judogi za rukáv, límec, oblast hrudníku, horní část ramen nebo záda. Obě ruky
však drží vždy nad pásem soupeře.
Závodník by neměl být trestán za „nestandardní“ úchop, jestliže tato situace byla způsobena
podvléknutím hlavy soupeře pod rukou držícího. Jestliže však závodník takto hlavu podvléká
neustále, měl by rozhodčí v zápasišti zvážit, zda-li se nejedná o příliš defenzivní chování dle
odst. 2).
Pokud závodník neustále pokračuje ve snaze držet „nestandardní“ úchop, může být čas
poskytnutý před udělením trestu výrazně zkrácen, může dojít i k udělení tzv. „přímého shido“.
Zaháknutí jedné nohy mezi nohy soupeře bez současného pokusu o poraz není považováno
za „standardní“ úchop a závodník musí zaútočit v rozmezí 5 sekund, v opačném případě bude
potrestán shido.
K bodu 11)
Za neaktivitu se považuje situace, kdy po přibližně 25 sekundách nedošlo k útočné akci ze
strany jednoho nebo obou závodníků. Neaktivita se netrestá v případě, nedochází-li sice k
útočné akci, ale rozhodčí je názoru, že závodník skutečně hledá příležitost k útoku.
K bodu 15)
Pojem "obtáčení" znamená, že pás nebo judogi je obtáčeno po celém obvodu. Použití pásu
nebo judogi pro zablokování úchopu (bez obtočení), například při uvěznění soupeřovy paže,
se netrestá.
K bodu 17)
Obličejem se myslí oblast mezi čarou tvořenou čelem, oblastí uší a bradou.
K bodu 24)
Za kawazu-gake se považuje i situace, kdy házející závodník se po dobu takto prováděné
techniky otáčí, tedy musí být tato technika trestána.
Pravidla judo
35
Techniky jako o-soto-gari, o-uchi-gari a uchi-mata, kde noha obtáčí soupeřovu nohu, jsou
povolené a musí být ohodnoceny.
K bodu 31)
Pokusit se o hod technikou jako harai-goshi, uchi-mata apod. s úchopem límce soupeřova
kabátce jen jednou rukou v pozici podobající se ude-hishigi-waki-gatame (přičemž zápěstí
soupeře je sevřené v podpaždí házejícího) a záměrně padat na tatami obličejem dolů a tím
může být způsobeno zranění, má být trestáno. Takové akce, kdy není úmyslem hodit soupeře
čistě na záda, jsou nebezpečné a řeší se stejným způsobem jako ude-hishigi-waki-gatame.
Článek 28 – Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu
Rozhodnutí fusen-gachi (vítězství nenastoupením soupeře) se uděluje závodníkovi, jehož
soupeř nenastoupil k zápasu. Závodník, který po třech vyvoláních v jednominutových
intervalech nezaujme své výchozí místo, prohrává zápas.
Rozhodčí v zápasišti si musí být před vyhlášením fusen-gachi jist, že je k tomu rozhodnutí
oprávněn komisí rozhodčích (příp.vedením soutěže).
Rozhodnutí kiken-gachi (vítězství vzdáním soupeře) se uděluje závodníkovi, jehož soupeř se
z jakéhokoliv důvodu vzdá v průběhu zápasu.
Dodatek k článku 28 – Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu
Měkké kontaktní čočky
Ztratí-li závodník během zápasu kontaktní čočku, nemůže ji okamžitě najít a uvědomí
rozhodčího v zápasišti, že bez kontaktní čočky nemůže v zápase dál pokračovat, pak rozhodčí
v zápasišti po poradě s pomezními rozhodčími udělí soupeři vítězství kiken-gachi.
Článek 29 – Zranění, nemoc nebo nehoda
Není-li během zápasu jeden ze závodníků z důvodu zranění, nemoci nebo nehody schopen
pokračovat, rozhodčí v zápasišti po poradě s pomezními rozhodčími vyhlásí výsledek zápasu
podle následujících ustanovení:
a) Zranění
1) Zaviní-li si závodník zranění sám, prohrává zápas.
2) Zaviní-li zranění soupeř zraněného, prohrává nezraněný závodník.
3) Není-li možno určit, který ze závodníků zranění zavinil, prohrává zápas závodník, který
není schopen pokračovat v zápase.
Pravidla judo
36
b) Nemoc
Onemocní-li závodník v průběhu zápasu tak, že v něm není schopen pokračovat, prohrává
zápas.
c) Nehoda
Zaviní-li nehodu vnější okolnosti (zásah z vyšší moci) , pak může být zápas po konzultaci
s komisí rozhodčích ukončen nebo odložen. V těchto případech je přijetí konečného
rozhodnutí v kompetenci sportovního ředitele, sportovně technická komise nebo komise IJF.
Lékařská vyšetření
a) Rozhodčí v zápasišti musí zavolat lékaře k vyšetření závodníka, který obdržel silný úder do
hlavy nebo zad (páteře) nebo má-li rozhodčí v zápasišti kdykoliv podezření na možnost
velmi vážného zranění. V těchto případech lékař vyšetří závodníka v nejkratší možné době
a oznámí rozhodčímu v zápasišti, zda-li je závodník schopen pokračovat v zápase.
Jestliže lékař po vyšetření zraněného závodníka doporučí rozhodčímu v zápasišti, aby
zraněný závodník již v zápase nepokračoval, pak rozhodčí v zápasišti po konzultaci
s pomezními rozhodčími ukončí zápas a vyhlásí soupeře vítězem kiken-gachi.
b) Závodník může požádat rozhodčího v zápasišti, aby přivolal lékaře. V tomto případě je
však zápas ukončen kiken-gachi a vítězem se stává soupeř.
c) Lékař může rovněž požádat o vyšetření závodníka, ale v tomto případě je zápas ukončen
kiken-gachi a vítězem se stává soupeř.
Je-li rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími názoru, že by zápas neměl z
jakéhokoliv důvodu dále pokračovat, ukončí rozhodčí v zápasišti zápas a vyhlásí výsledek
v souladu s pravidly.
Krvácení
Objeví-li se krvácení, pak rozhodčí v zápasišti zavolá lékaře, aby pomohl závodníkovi krvácení
zastavit a ošetřit.
V případě krvácení musí rozhodčí v zápasišti ze zdravotních důvodů přivolat lékaře, protože
s krvácejícím zraněním není povoleno zápasit.
Lékař může ošetřit stejné krvácející zranění pouze dvakrát. Jakmile se objeví stejné krvácející
zranění potřetí, pak rozhodčí v zápasišti po konzultaci s pomezními rozhodčími ukončí zápas
v zájmu zdraví zraněného závodníka a vyhlásí soupeře vítězem kiken-gachi.
V případě, kdy není možné krvácení zastavit, stává se soupeř vítězem kiken-gachi.
Pravidla judo
37
Drobná zranění
Drobné zranění si závodník může ošetřit sám. Dojde-li například k vykloubení prstu, rozhodčí
v zápasišti přeruší zápas zvoláním mate nebo sono-mama a umožní závodníkovi vrátit
vykloubený prst do původní polohy. Tato akce musí proběhnout okamžitě bez pomoci
rozhodčího v zápasišti nebo lékaře a závodník může pokračovat v zápasu. Závodníkovi je
umožněno ošetřit si tímto způsobem stejný vykloubený prst dvakrát. Objeví-li se stejné
vykloubení potřetí, bude závodník považován za nezpůsobilého k pokračování v zápase a
rozhodčí v zápasišti po konzultaci s pomezními rozhodčími ukončí zápas a vyhlásí soupeře
vítězem kiken-gachi.
Dodatek k článku 29 – Zranění, nemoc nebo nehoda
Zraní-li se závodník v průběhu zápasu kvůli akci soupeře a nemůže již dále v zápasu
pokračovat, pak rozhodčí musí tento případ posoudit a rozhodnout v souladu s pravidly. Každý
případ se musí posoudit samostatně, viz odst. a) Zranění, body 1, 2 a 3.
Každého závodníka smí na zápasové ploše vyšetřovat pouze jeden lékař. Pokud lékař
potřebuje asistenci, musí o tom nejdříve informovat rozhodčího v zápasišti.
Trenér nemá na zápasiště nikdy přístup.
Je-li přivolán lékař, pak pomezní rozhodčí zůstávají sedět na svých místech a sledují situaci.
V blízkosti zraněného závodníka se nachází pouze rozhodčí v zápasišti a dohlíží nad
dodržováním pravidel při poskytnutí lékařské pomoci. Vyžaduje-li si to situace, může rozhodčí
v zápasišti přivolat pomezní rozhodčí a konzultovat s nimi své rozhodnutí.
Lékařská pomoc
a) Drobné zranění
V případě zlomeného nehtu může lékař při jeho stříhání asistovat.
Lékař může pomoci i v případě zranění šourku (varlete).
b) Krvácející zranění
Objeví-li se krvácení, pak musí být vždy ze zdravotních důvodů lékařem zastaveno a
ošetřeno za pomocí náplasti, bandáže nebo nosního tampónu. Použití prostředků ke
srážlivosti krve nebo hemostatických výrobků je povoleno.
Je-li lékař vyzván, aby závodníkovi pomohl, pak musí být taková asistence provedena
v nejkratším možném čase.
Poznámka
Použije-li lékař s výjimkou výše uvedených situací jakéhokoliv léčebného postupu, pak se
soupeř stává vítězem kiken-gachi.
Pravidla judo
38
Případy zvracení
Dojde-li ke zvracení, pak se soupeř stává vítězem zápasu kiken-gachi, viz odst. b) Nemoc.
Způsobí-li závodník pomocí záměrně provedené akce svému soupeři zranění, pak je potrestán
přímým trestem hansoku-make. Kromě toho s ním může být zahájeno disciplinární řízení ze
strany sportovního ředitele, sportovně technické komise nebo komise IJF.
Pokud lékař zřetelně zpozoruje, že zdraví závodníka, za kterého je zodpovědný, je vážně
ohroženo – zejména v případě techniky shime-waza, může přistoupit k okraji zápasové plochy
a zavolat na rozhodčího v zápasišti, aby okamžitě přerušil zápas. Rozhodčí musí provést
všechny nezbytné kroky, aby byl lékaři nápomocen. Taková intervence lékaře vede vždy
k prohře svěřeného závodníka a z tohoto důvodu by měla být provedena jen v mimořádných
případech.
Na soutěžích pořádaných IJF musí mít oficiální lékař řádné lékařské vzdělání a musí být před
soutěží zaregistrován. Je jako jediný oprávněn sedět v zóně určené pro lékaře a musí být
vybaven osobní identifikací, například nosit pásek s červeným křížem.
Po akreditaci lékaře přebírá zodpovědnost za jeho aktivity národní federace.
Lékař musí znát výklad pravidel včetně všech platných dodatků.
Dodatek ČSJu
Na soutěžích bez mezinárodní účasti je povolen lékař zajištěný pořadatelem nebo lékař ze
startujícího družstva. Za jeho činnost nese zodpovědnost vysílající složka. Hlavní rozhodčí
poskytne odpovídající informace před zahájením soutěže.
Článek 30 – Situace neuvedené v těchto pravidlech
Nastane-li situace, která není uvedena v těchto pravidlech, řeší ji rozhodčí v zápasišti po
konzultaci s vedením soutěže.
Dokument neprošel jazykovou kontrolou.

Ubytování a degustace vín ve vinném sklepě v Mutěnicích

Apartmán Mutěnice Ubytování a možnost zařízení degustace vín ve vinném sklepě v Mutěnicích

Ubytování a degustace vín ve vinném sklípku v Mutěnicích